Ana Bilim Dalı Başkanı

Birim Adı :

Eğitim Fakültesi

Görev Adı :

Ana Bilim Dalı Başkanı

Sorumluluk Alanı :

Görev Tanımı :

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri ana bilim dalı içerisinde yapar.

Alt Birim :

Görev/İş Unvanı :

Görev

Birim Yetkilisi :

Görev Devri :

Sorumlu Personel :

TEMEL İŞ VE SORUMLULUK

 • Anabilim dalı kuruluna başkanlık etmek, kurul kararlarını yürütmek.
 • Anabilim dalı ders dağılımlarını dengeli bir şekilde yaparak bölüm başkanına önermek.
 • Anabilim dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlamak.
 • Bölüm Başkanlığı ile kendi anabilim dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Anabilim dalında genel gözetim ve denetim görevini yapmak, anabilim dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
 • Anabilim dalının eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit ederek bölüm başkanlığına iletmek.
 • Anabilim dalının stratejik planını hazırlamak.
 • Bölüm kuruluna katılmak.
 • Anabilim dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
 • Anabilim dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek.
 • Anabilim dalının çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlamak.
 • Anabilim dalının öz değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Anabilim dalının değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlamak ve bölüm başkanlığına sunmak.
 • Fakülte Akademik Genel Kurul için anabilim dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlamak.
 • Her eğitim-öğretim yarıyılında anabilim dalının seminer programlarını hazırlamak, bölüm başkanlığına sunmak.
 • Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlamak.
 • Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak.
 • Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlamak.
 • Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders öğretim programlarının internet ortamında ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlamak.
 • Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.
 • Erasmus programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
 • Anabilim dalında European Credits Transfer System (ECTSAKTS) dikkate alınarak diploma ekinin hazırlanmasını sağlamak.
 • Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda gerekli uyarıları yapmak.
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.
 • Görev alanı itibariyle yürütmekle yükümlü bulunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.

GÖREV YETKİLERİ

 • -

BİLGİ GEREKSİNİMLERİ

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

BECERİ GEREKSİNİMLERİ

 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.