Araştırma Görevlisi

Birim Adı :

Eğitim Fakültesi

Görev Adı :

Araştırma Görevlisi

Sorumluluk Alanı :

Görev Tanımı :

Bölümün araştırma faaliyetlerine katılır. Öğretim üyelerine yardımcı olur.

Alt Birim :

Görev/İş Unvanı :

Görev

Birim Yetkilisi :

Görev Devri :

Sorumlu Personel :

TEMEL İŞ VE SORUMLULUK

 • Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olmak. ü Mezuniyet töreni ve oryantasyon programı ile ilgili verilen görevleri yapmak.
 • Mezuniyet töreni ve oryantasyon programı ile ilgili verilen görevleri yapmak.
 • Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak.
 • Öğrenci danışmanlık hizmetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak.
 • Uygun görülen toplantılara ve temsillere katılmak.
 • Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına destek vermek.
 • Çalışma odasının kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmak.
 • Öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını bölüm başkanına bildirmek.
 • Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına vermek.
 • Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek.
 • Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek.
 • Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

GÖREV YETKİLERİ

 • -

BİLGİ GEREKSİNİMLERİ

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanun
 • Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları

BECERİ GEREKSİNİMLERİ

 • Analitik düşünebilme
 • Bilgileri paylaşma
 • Değişim ve gelişime açık olma
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim
 • Güçlü hafıza
 • Hızlı düşünme ve karar verebilme
 • Hızlı uyum sağlayabilme
 • Hoşgörülü ve sabırlı olma
 • İkna kabiliyeti
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Planlama ve organizasyon yapabilme
 • Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme
 • Sorun çözebilme
 • Sorumluluk alabilme
 • Adil olma
 • Sonuç odaklı olma