Bölüm Başkanı

Birim Adı :

Eğitim Fakültesi

Görev Adı :

Bölüm Başkanı

Sorumluluk Alanı :

Görev Tanımı :

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar.

Alt Birim :

Görev/İş Unvanı :

Görev

Birim Yetkilisi :

Görev Devri :

Sorumlu Personel :

TEMEL İŞ VE SORUMLULUK

 • Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek.
 • Bölümün alanına uygun anabilim dallarının kurulmasını sağlamak.
 • Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.
 • Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak.
 • Fakülte Kurulu toplantılarında bölümü temsil etmek.
 • Bölümle ilgili gelişmeleri takip etmek, yaşanan sorunları çözmek için gerekli toplantıları yapmak.
 • Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak dekanlığa sunmak.
 • Akademik personelin performansını izleyerek dekanlığa bilgi vermek.
 • Bölümde görevli elemanları izlemek ve görevlerini tam olarak yapmalarını sağlamak.
 • Bölümün faaliyet, stratejik plan ve performans kriterlerini hazırlamak.
 • Bitirme tezlerini izlemek.
 • Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek.
 • Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek.
 • Ders programlarının ve sınav programlarının yapılmasını ve öğretim elemanları ile öğrencilere duyurulmasını sağlamak.
 • Ders programının ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Bölüm WEB sayfası içeriğinin hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak.
 • Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında dekanlığa ulaştırmak.
 • Bilimsel toplantılar düzenlemek, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek.
 • Öğretim elemanlarının görev sürelerinin izlenmesi ve uzatılması ile ilgili işlemleri yürütülmesini sağlamak.
 • Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 • Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.
 • Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütür. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.
 • Dekanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

GÖREV YETKİLERİ

 • -

BİLGİ GEREKSİNİMLERİ

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

BECERİ GEREKSİNİMLERİ

 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.