Bölüm Başkanı Yardımcısı


Birim Adı :

Eğitim Fakültesi

Görev Adı :

Bölüm Başkan Yardımcısı

Sorumluluk Alanı :

Görev Tanımı :

Bölümün eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenlenmesinde Bölüm Başkanına yardımcı olur.

Alt Birim :

Görev/İş Unvanı :

Görev

Birim Yetkilisi :

Görev Devri :

Sorumlu Personel :

TEMEL İŞ VE SORUMLULUK

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile ilgili akademik teşkilat yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak.
 • Bölümün eğitim-öğretim ve araştırmalarını, programlarla ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.
 • Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamak.
 • Bölümün ihtiyaçlarını Bölüm Başkanına rapor etmek.
 • Bölümle ilgili gelişmelerin izlenmesi ve eğitim-öğretimle ilgili sorunları gidermek üzere Bölüm Kurulu toplantılarına katılmak.
 • Bölüm elemanlarının ilgili konularda bilgilendirmek, eğitim-öğretim ve araştırma ile ilgili faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve değerlendirilmesi için uygun zamanlarda Bölüm Akademik Kurulu toplantılarına katılmak.
 • Öğrencilerle bilgilendirme ve sorunlarının çözümüne yönelik toplantılara katılmak.
 • Dekanlık Makamı ile kendi Bölümü arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 • Bölümün ders dağılımın öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlamak.
 • Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izler ve denetlemek.
 • Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretime yönelik sorunlarıyla yakından ilgilenmek.
 • Bölümdeki dersliklerin, çalışma odalarının, laboratuvarların ve ders araç-gereçlerinin verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlamak.
 • Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasını sağlamak.
 • Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Sınav programlarının hazırlanmasını, sınavların düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak.
 • Bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artıcı önlemler almak, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmalarına yardımcı olmak.
 • Bölümün paydaşı olan kurum ve kişilerle işbirliği yaparak, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunarak Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin vereceği diğer işleri yapmak.

GÖREV YETKİLERİ

 • -

BİLGİ GEREKSİNİMLERİ

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanun
 • Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları

BECERİ GEREKSİNİMLERİ

 • Analitik düşünebilme
 • Bilgileri paylaşma
 • Değişim ve gelişime açık olma
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim
 • Güçlü hafıza
 • Hızlı düşünme ve karar verebilme
 • Hızlı uyum sağlayabilme
 • Hoşgörülü ve sabırlı olma
 • İkna kabiliyeti
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Planlama ve organizasyon yapabilme
 • Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme
 • Sorun çözebilme
 • Sorumluluk alabilme
 • Temsil kabiliyeti ve yöneticilik vasfı
 • Adil olma
 • Sonuç odaklı olma