Dekan

Birim Adı :

Eğitim Fakültesi

Görev Adı :

Dekan

Sorumluluk Alanı :

Eğitim Fakültesi

Görev Tanımı :

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; fakültenin özgörev, uzgörü doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

Alt Birim :

 

Görev/İş Unvanı :

Görev

Birim Yetkilisi :

 

Görev Devri :

 

Sorumlu Personel :

 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUK

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak.
 • Birimdeki kurullara başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak.
 • Fakülte birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak birimler arasında ki düzenli çalışmayı sağlamak.
 • Birimin misyon ve vizyonunu belirler; bunu tüm çalışanları ile paylaşmak, gerçekleşmesi için çalışanları motive etmek.
 • Her yıl birimin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlamak.
 • Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlamak.
 • Birimin kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunmak.
 • Fakülte birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.
 • Birimin eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
 • Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirmek.
 • İdari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek Fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışmalar yapmak.
 • Birimin değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.
 • Eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit etmek, çözüme kavuşturmak, gerektiğinde üst makamlara iletmek.
 • Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.
 • Programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Birimin stratejik planını hazırlanmasını sağlamak.
 • Birimin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak.
 • Birimin yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak.
 • Birimini üst düzeyde temsil etmek.
 • Her öğretim yılı sonunda birimin genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.
 • Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
 • Bağlı personelin işlerini daha verimli, etkin ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanımak.
 • Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistem politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve İş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.
 • Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

 

GÖREV YETKİLERİ

 • -

 

BİLGİ GEREKSİNİMLERİ

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

 

BECERİ GEREKSİNİMLERİ

 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak.
 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.