Öğretim Görevlisi


Birim Adı :

Eğitim Fakültesi

Görev Adı :

Öğretim Görevlisi

Sorumluluk Alanı :

Görev Tanımı :

Bölümün eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerine katılır.

Alt Birim :

Görev/İş Unvanı :

Görev

Birim Yetkilisi :

Görev Devri :

Sorumlu Personel :

TEMEL İŞ VE SORUMLULUK

 • Yükseköğretim Kanununun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere, 3/n., 31. ve 36. maddelerinde açıklanan görev tanımına uygun hareket etmek.
 • Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak.
 • Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak.
 • Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faaliyetlerine destek vermek.
 • Öğretim üyesi bulunmayan dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretim ve uygulamalarını yaptırmak.
 • Dersleri programda yer aldığı şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak.
 • Ders ve sınav programında yapılmak istenen değişiklikleri, bölüm başkanlığının bilgisi ve onayından sonra uygulamak, bu konuda öğrencileri önceden bilgilendirmek.
 • Aynı dersi veren öğretim elemanları arasında toplantılar yaparak derslerde anlatılacak konular ve sorulacak sorular arasında birlikteliği sağlamak.
 • Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasına yardımcı olmak.
 • Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek.
 • Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına destek vermek.
 • Ek ders ödemelerine esas teşkil eden F1 formunu zamanında ve eksiksiz olarak ilgili birime ulaştırmak.
 • Çalışma odasının kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmak.
 • Öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını bölüm başkanına bildirmek.
 • Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına vermek.
 • Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek.
 • Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek.
 • Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

GÖREV YETKİLERİ

 • -

BİLGİ GEREKSİNİMLERİ

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanun
 • Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları

BECERİ GEREKSİNİMLERİ

 • Analitik düşünebilme
 • Bilgileri paylaşma
 • Değişim ve gelişime açık olma
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim
 • Güçlü hafıza
 • Hızlı düşünme ve karar verebilme
 • Hızlı uyum sağlayabilme
 • Hoşgörülü ve sabırlı olma
 • İkna kabiliyeti
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Planlama ve organizasyon yapabilme
 • Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme
 • Sorun çözebilme
 • Sorumluluk alabilme
 • Adil olma
 • Sonuç odaklı olma