Öğretim Üyesi

Birim Adı :

Eğitim Fakültesi

Görev Adı :

Öğretim Üyesi

Sorumluluk Alanı :

Görev Tanımı :

Bölümün eğitim – öğretim ve araştırma faaliyetlerine katılır.

Alt Birim :

Görev/İş Unvanı :

Görev

Birim Yetkilisi :

Görev Devri :

Sorumlu Personel :

TEMEL İŞ VE SORUMLULUK

 • Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerin de belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek.
 • Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak.
 • Ders programlarının eksiksiz yürütülmesi sağlamak.
 • Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak.
 • Bölüm başkanının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek.
 • Sorumlusu olduğu ders ve laboratuvarlarda yapılacak değişiklikler ve onay için bölüm başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak.
 • Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak.
 • Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek.
 • Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerlerini yönetmek.
 • Aynı dersi veren öğretim elemanları arasında, toplantılar yaparak, derslerde anlatılacak konular ve sorulacak sorular arasında eşitliği sağlamak.
 • Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak.
 • Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek.
 • Bölümün eğitim - öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına destek vermek.
 • Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek.
 • Ek ders ödemelerine esas teşkil eden F1 formlarının zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk birimine ulaştırmak.
 • Çalışma odasının kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmak.
 • Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak.
 • Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek.
 • Hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek.

GÖREV YETKİLERİ

 • -

BİLGİ GEREKSİNİMLERİ

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 • 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanun
 • Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 • Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Usul ve Esasları

BECERİ GEREKSİNİMLERİ

 • Analitik düşünebilme
 • Bilgileri paylaşma
 • Değişim ve gelişime açık olma
 • Düzenli ve disiplinli çalışma
 • Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
 • Etkin yazılı ve sözlü iletişim
 • Güçlü hafıza
 • Hızlı düşünme ve karar verebilme
 • Hızlı uyum sağlayabilme
 • Hoşgörülü ve sabırlı olma
 • İkna kabiliyeti
 • Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
 • Planlama ve organizasyon yapabilme
 • Pratik bilgileri uygulamaya aktarabilme
 • Sorun çözebilme
 • Sorumluluk alabilme
 • Adil olma
 • Sonuç odaklı olma